SKALMSTA_LOGGA

Integritetspolicy

Från och med den 25 maj 2018 tillämpas en ny dataskyddsförordning som ersätter personuppgiftslagen (PUL).

Vi på Skalmsta ridcenter är måna om att du som rider känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter och har därför beskrivit det i en integritetspolicy. Den gäller de situationer som omfattas av vår verksamhet eller där du som på något sätt är i kontakt med oss. Du kan läsa mer om vår integritetspolicyn nedan.

Uppdateringar av integritetspolicyn sker löpande och visas på vår hemsida. 

Har du några frågor får du givetvis höra av dig till oss.

Parter och ansvar för behandlingen av dina personuppgifter
Skalmsta ridcenter är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som sker inom ramen för företagets verksamhet.
Företaget har som ändamål att bedriva idrottslig verksamhet i enlighet med ”Idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och värdegrund”.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?
För att företaget ska kunna bedriva sin verksamhet behandlas personuppgifter för olika ändamål kopplade till verksamheten.
Företaget behandlar personuppgifter för att administrera löpande aktiviteter (ex. träningsverksamhet, ridlektioner, läger mm), kommunicera med eleverna (kallelser till aktiviteter, information till målsmän m.m.) samt hantera ekonomiska transaktioner (terminsfakturor m.m.).
Företaget behandlar även personuppgifter för att eventuellt ansöka om bidrag från bland annat Riksidrottsförbundet och föreningens hemkommun.
Företaget är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som sker vid:
Hantering av medlemskap i föreningen
Förtagsadministration
Deltagande i företagets träningsverksamhet
Deltagande i företagets tävlingsverksamhet
Ansökan om bidrag
Sammanställning av statistik och uppföljning
Utbildningar arrangerade av företaget
Kontakt med medlem
Besök på vår hemsida
Publicering av material på hemsida och sociala medier

Vilka delar vi personuppgifter med?
Uppgifterna kommer inte att överföras till tredje hand och dina personuppgifter kommer inte att utsättas för automatiserat beslutsfattande.
 
Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Företaget kommer att genomföra en bedömning årsvis om ändamålet med behandlingen av personuppgifterna kvarstår. Om inte ändamålen med behandlingen av personuppgifterna kvarstår kommer uppgifterna att raderas. För att företaget skall ha rätten att söka LOK - stöd krävs att all persondata sparas i 10 år.

Vilka rättigheter har du?
Du som registrerad i företaget har flera rättigheter som du bör känna till.
Du har rätt att få ett registerutdrag avseende företagets behandling av dina personuppgifter. 
Du har rätt att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifterna tills de blir ändrade.
Du har under vissa omständigheter rätt att bli raderad:
Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för
Om behandlingen grundar sig på den enskildes samtycke och du återkallar samtycket
Om behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter sig att uppgifterna behandlas
Om du motsätter sig personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen
Om personuppgifterna har behandlats olagligt
Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet
Om personuppgifterna avser barn och har samlats in i samband med att barnet skapar en profil i ett socialt nätverk
Du har också rätt att dra in ett samtycke, motsätta dig automatiskt beslutsfattande, profilering och invända mot direktmarknadsföring.
Du kan när som helst utöva dina rättigheter genom att begära tillgång till och rättelse eller radering av personuppgifter, begära begränsning av behandling eller invända mot behandling. Kontakta Skalmsta Ridcenter för att utöva dina rättigheter.
Vidare har du rätt att inge ett klagomål avseende företagets behandling av personuppgifter till Datainspektionen, besök www.datainspektionen.se.
Om du vill veta mer
Om du vill veta mer så kontaktar du Skalmsta Ridcenter